ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

ข้อตกลงการใช้งานนี้ ถือเป็นข้อตกลงระหว่างคุณกับเราในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดในข้อตกลงการใช้งานนี้ก่อนที่คุณจะใช้งานเว็บไซต์ของเราเนื่องจากเราจะถือว่าการที่คุณใช้งานเว็บไซต์ของเราของเราเป็นการที่คุณยอมรับและตกลงตามข้อตกลงการใช้งานนี้หากคุณไม่ต้องการที่จะยอมรับข้อตกลงการใช้งานนี้กรุณาไม่เข้าใช้หรือหยุดการใช้งานเว็บไซต์ของเรา

 1. คำจำกัดความ
  1. “ข้อตกลงการใช้งานนี้” หมายถึง ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ฉบับนี้ รวมทั้งเอกสารแนบ เอกสารเพิ่มเติม นโยบาย ประกาศ ข้อตกลง และข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของเรา
  2. “ใช้งาน” หมายถึงเยี่ยมชม เข้าถึง และใช้งาน ไม่ว่าการเยี่ยมชม การเข้าถึง หรือการใช้งานนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ลักษณะใด ผ่านอุปกรณ์ใด ผ่านช่องทางใด และไม่ว่ามีค่าใช้จ่ายหรือไม่ก็ตาม
  3. “คุณ” หมายถึง ผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเรา หรือนายจ้าง ตัวการ หรือผู้มอบอำนาจให้ผู้นั้นใช้งานเว็บไซต์ของเรา ในกรณีที่เป็นการใช้งานเว็บไซต์ของเราในนามหรือเพื่อประโยชน์ของนิติบุคคลหรือบุคคลอื่น
  4. “เรา” หมายถึง บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
  5. “เว็บไซต์ของเรา” หมายถึง unix-space.com
  6. “บุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
  7. “ข้อมูลที่เป็นความลับ” หมายถึง (1) ข้อมูลซึ่งคุณได้รับหรือล่วงรู้อันเนื่องมาจากการใช้งานเว็บไซต์ของเรา สินค้าของเรา หรือบริการของเรา และ (2) ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา และการใช้งานเว็บไซต์ของเรา 
 2. การใช้งานเว็บไซต์
  1. คุณต้องปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้งานของเราอย่างเคร่งครัด และจะไม่ทำผิดกฎหมายหรือทำสิ่งใดที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เราสงวนสิทธิที่จะจำกัดหรือระงับการใช้งานของคุณในเวลาใด ๆ หรือกระทำการอื่นใด เพื่อหยุดการกระทำของคุณที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงการใช้งานนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ การระงับการใช้งานไม่ถือเป็นการสละสิทธิหรือมาตรการใด ๆ ที่เรามีอยู่ตามกฎหมาย
  2. คุณตกลงที่จะไม่รบกวนหรือพยายามรบกวนการทำงานของเว็บไซต์ของเราไม่ว่าด้วยวิธีการใด และคุณต้องไม่ใช้งานเว็บไซต์ของเราในลักษณะที่อาจทำให้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหรือระบบคอมพิวเตอร์ของเราถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทำงานตามปกติได้ ซึ่งรวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ เช่น สคริปต์ อุปกรณ์ หรือระบบอัตโนมัติเพื่อเฝ้าติดตามหรือคัดลอกเนื้อหาในเว็บไซต์ของเรา (Data Scraping) โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา
  3. เว็บไซต์ของเราอาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่งเราไม่ได้เป็นผู้ควบคุมดูแล ในกรณีนี้ คุณควรตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัว และระมัดระวังในการใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าว ทั้งนี้ คุณตกลงว่าเราไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่คุณใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามนั้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
 3. การประมวลผลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  1. ในกรณีที่คุณนำข้อมูลเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา (“ข้อมูลของผู้ใช้งาน”) คุณต้องรับผิดชอบต่อความสอดคล้องต่อกฎหมาย ความน่าเชื่อถือ ความสมบูรณ์ ความถูกต้องและคุณภาพของข้อมูลของผู้ใช้งานเหล่านั้น
  2. เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านการใช้ cookies บนเว็บไซต์ โดยคุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้ [*ใส่ link] ทั้งนี้ เราอาจแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม Cookies Notice ของเราได้ตลอดเวลา
  3. หากคุณเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและได้รับข้อมูลส่วนบุคคลไปจากการใช้งานเว็บไซต์ของเรา หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นให้กับเรา คุณตกลงดังต่อไปนี้
   1. คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับการประมวลผลข้อมูลเหล่านั้น เช่น คุณอาจต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบว่าคุณจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อะไร หรือคุณจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับใครบ้าง รวมทั้งคุณอาจต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นด้วย 
   2. คุณรับรองว่าคุณสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้กับเราได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย และ
   3. เราและคุณเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นอิสระแยกจากกันและไม่มีความรับผิดร่วมกันหรือแทนกัน
  4. ในกรณีที่เราเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้กับคุณและคุณเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย คุณตกลงดังต่อไปนี้
   1. คุณอนุญาตให้เราสามารถมอบหมายและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลอื่นที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ (ผู้ประมวลผลช่วง) เช่น ผู้ให้บริการคลาวด์ ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการทางการเงิน ผู้ให้บริการระบบการชำระเงิน ผู้ขนส่งสินค้า
   2. คุณอนุญาตให้เราสามารถส่งข้อมูลส่วนบุคคลออกภายนอกประเทศไทยเพื่อการให้บริการของเราหรือเพื่อการปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้งานนี้ได้ เช่น การส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้ให้บริการคลาวด์ที่อยู่ในต่างประเทศ
   3. คุณรับรองว่าคุณมีสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องให้กับเราเพื่อให้เราสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และ
   4. คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับการประมวลผลข้อมูลเหล่านั้น เช่น การแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวและการขอความยินยอม (ถ้าจำเป็น)
 4. การรักษาความลับ
  1. คุณตกลงที่จะ
   1. รักษาข้อมูลที่เป็นความลับทั้งหมดไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับให้กับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
   2. ไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับเพื่อการอื่นใดนอกเหนือจากการใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในข้อตกลงการใช้งานนี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราล่วงหน้า
   3. ไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลประโยชน์ของเรา
   4. ไม่ยื่นจดคำขอรับความคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญาในข้อมูลที่เป็นความลับ และ
   5. แจ้งให้เราทราบโดยทันทีเมื่อจำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย ซึ่งในกรณีเช่นนี้ข้อมูลที่เป็นความลับยังคงเป็นความลับและไม่ถือเป็นข้อมูลที่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชนแล้วเนื่องมาจากการเปิดเผยดังกล่าว
  2. ข้อมูลดังต่อไปนี้ไม่เป็นข้อมูลที่เป็นความลับ
   1. ข้อมูลซึ่งในวันที่มีการเปิดเผยได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้ว หรือต่อมาภายหลังได้เป็นข้อมูลที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วที่มิใช่เนื่องมาจากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำของคุณ หรือ
   2. ข้อมูลซึ่งได้มีการเปิดเผยมาแล้วหรือได้รับมาโดยถูกต้องตามกฎหมายหลังจากที่คุณยอมรับข้อตกลงการใช้งานนี้โดยไม่มีเงื่อนไขการรักษาความลับจากบุคคลอื่นใดซึ่งมีสิทธิอันชอบธรรมในการครอบครองข้อมูลเหล่านั้นและไม่มีหน้าที่ความผูกพันใดๆ ในการรักษาความลับที่เกี่ยวข้องนั้น
  3. หากคุณเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับให้กับบุคคลที่คุณเห็นว่าเกี่ยวข้อง คุณตกลงที่จะรับผิดชอบในกรณีที่บุคคลเหล่านั้นไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับนี้
 5. ข้อจำกัดความรับผิดและข้อสงวนสิทธิ
  1. เพื่อให้เว็บไซต์ของเราเป็นช่องทางและชุมชนที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับทุก ๆ คน คุณรับรองว่าข้อมูลผู้ใช้งานและข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้เป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง ไม่เป็นการแอบอ้างเป็นบุคคลอื่น และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอก โดยคุณตกลงจะรับผิดในความเสียหายที่เกิดแก่เราและบุคคลภายนอกตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริงในกรณีที่คุณไม่ปฏิบัติตามข้อนี้
  2. คุณรับรู้ว่าข้อมูลบ่างส่วนที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ เป็นข้อมูลที่บุคคลอื่นนอกจากเราเป็นผู้นำเข้าสู่ระบบ (“ข้อมูลของบุคคลภายนอก”) ซึ่งเราไม่รับรองว่าข้อมูลเหล่านี้จะสมบูรณ์หรือตรงตามข้อเท็จจริงหรือเป็นปัจจุบัน และเราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ ในความสูญเสีย เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่คุณใช้ข้อมูลของบุคคลภายนอกที่ปรากฎบนเว็บไซต์ของเรา
  3. คุณรับรู้ว่าประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของอินเทอร์เน็ต และสภาพอุปกรณ์ของคุณที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ด้วย 
  4. เราพยายามที่จะให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด อย่างไรก็ดี ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา หรือในกรณีที่คุณดาวน์โหลดข้อมูลและส่วนประกอบใด ๆ จากเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลและส่วนประกอบดังกล่าวอาจไม่ถูกต้องสมบูรณ์ เพียงพอ เป็นปัจจุบัน เชื่อถือได้ หรือปราศจาก  ไวรัส หรือสิ่งอื่นในลักษณะเดียวกัน การใช้เว็บไซต์นี้อาจจะไม่ต่อเนื่อง มีความผิดพลาด ล่าช้า ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สามารถเข้าถึงระบบหรือข้อมูลในเว็บไซต์นี้ได้ คุณตกลงรับความเสี่ยงภัยในความสูญหาย เสียหาย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อระบบคอมพิวเตอร์ สื่อกลาง หรือเครื่องมือสื่อสาร หรือเครื่องมือและอุปกรณ์ใด ๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ รวมตลอดถึงการสูญหายของข้อมูล รวมทั้งความเสียหายโดยอ้อมซึ่งเป็นผลมาจากการใช้งานเว็บไซต์ของเรา หรือดาวน์โหลดข้อมูลและส่วนประกอบจากเว็บไซต์ของเรา และคุณตกลงที่จะไม่เรียกร้องให้เรารับผิดใดๆ ในความขัดข้องของเว็บไซต์ของเราที่ไม่ได้เกิดจากการกระทำโดยจงใจของเรา
  5. เราอาจขอตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้งานและนโยบายต่าง ๆ เป็นครั้งคราว คุณตกลงให้ความร่วมมือตามสมควรในการตรวจสอบ 
  6. คุณตกลงว่าเราไม่ต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากการที่คุณหรือบุคคลอื่นใช้งานเว็บไซต์ของเรา ซึ่งรวมถึงความเสียหายจากการทำละเมิด ความเสียหายจากการผิดสัญญา การสูญเสียรายได้ การสูญเสียผลกำไร ค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่ม การเสื่อมเสียชื่อเสียง การเสียโอกาสทางธุรกิจ และความเสียหายอันเกิดแต่พฤติการณ์พิเศษอื่น 
  7. คุณตกลงว่าเราไม่ต้องรับผิดเพื่อการส่งมอบล่าช้า ความเสียหายโดยอ้อม และความเสียหายอันเกิดแก่พฤติการณ์พิเศษ เช่น การสูญเสียรายได้ การสูญเสียกำไร การสูญเสียทางการตลาด การเสียชื่อเสียง การเสียลูกค้า  การขาดประโยชน์จากการใช้ หรือการเสียโอกาส ที่อาจเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเราและข้อตกลงการใช้งานนี้
 6. ทรัพย์สินทางปัญญา
  1. เราเป็นเจ้าของข้อมูลและลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้า ไม่ว่าจดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียน ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของเรา และส่วนประกอบอื่น ๆ ของเว็บไซต์ของเรา เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่นในข้อตกลงการใช้งานนี้หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ เราไม่อนุญาตหรือยินยอมให้มีการใช้ข้อมูล ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้าของเราโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา เว้นแต่เป็นการใช้ตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงการใช้งานนี้
  2. เราเป็นเจ้าของและเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเราไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่นในข้อตกลงการใช้งานนี้หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลทั้งหมดได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย คุณตกลงจะไม่คัดลอก ดาวน์โหลด สั่งพิมพ์ หรือ ใช้ข้อมูลในเว็บไซต์ของเราเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเราโดยชัดแจ้ง ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่อยู่ในบังคับของข้อนี้และจะใช้บังคับตามนโยบายความเป็นส่วนตัว
  3. คุณตกลงจะไม่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ปรับปรุง แก้ไข ต่อเติม เรียบเรียงใหม่ หรือวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse Engineering) เว็บไซต์ของเรา  ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม และจะไม่ลบ ทำลาย ทำให้เสียหาย หรือทำให้ไม่ชัดเจนซึ่งเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าหรือบริการของบริษัทไม่ว่าจะโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม ทั้งนี้ คุณตกลงจะไม่แต่งตั้งให้บุคคลภายนอกกระทำการตามข้อนี้
  4. คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์ของเราในการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และต้องไม่นำข้อมูลที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา
 7. การปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือหยุดการให้บริการเว็บไซต์ของเรา
  1. คุณเข้าใจและตกลงว่า เรามีสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือหยุดการให้บริการส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์ของเรา ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการให้บริการ ระบบการทำงาน การแสดงผล หรือข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของเรา 
  2. การที่คุณตกลงดาวน์โหลดหรือใช้บริการเว็บไซต์ของเราหลังจากที่เราได้ทำการปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงแล้ว ถือว่าคุณได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งแก่เราในการติดตั้ง อัปเกรด อัปเดต ปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือหยุดให้บริการดังกล่าว
 8. การปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้งานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  1. คุณเข้าใจและตกลงว่า เราสามารถปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง (รวมเรียกว่า “เปลี่ยนแปลง”) ข้อตกลงการใช้งานนี้หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงการใช้งาน เช่น เอกสารแนบ เอกสารเพิ่มเติม ประกาศ นโยบาย (รวมเรียกว่า “เอกสารที่เกี่ยวข้อง”) โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าหรือขอให้คุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้น
  2. เราจะประกาศข้อตกลงการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ของเราเพื่อให้คุณพิจารณาก่อนการเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนั้น พร้อมระบุวันที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด
  3. หากเราเปลี่ยนแปลงเอกสารที่เกี่ยวข้อง เราจะประกาศเอกสารที่เปลี่ยนแปลงนั้นบนเว็บไซต์ของเราเพื่อให้คุณสามารถเข้าดูได้
  4. เอกสารที่เกี่ยวข้องถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการใช้งานนี้โดยการอ้างถึง (incorporation by reference) ซึ่งคุณสามารถดูรายละเอียดของเอกสารดังกล่าวเพิ่มเติมได้ด้วยการไปยังเมนูที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของเรา หรือติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  5. คุณตกลงให้เราถือว่าการที่คุณใช้บริการเว็บไซต์ของเราต่อไปหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้งานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว เป็นการที่คุณยอมรับข้อตกลงการใช้งานหรือเอกสารที่เปลี่ยนแปลงนั้นโดยชัดแจ้ง
  6. คุณตกลงหยุดการใช้งานเว็บไซต์ของเราหากคุณไม่ตกลงยอมรับข้อตกลงการใช้งานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เปลี่ยนแปลงไป 
  7. หากคุณต้องการดูข้อตกลงการใช้งานในการใช้งานเว็บไซต์ฉบับก่อนหน้า โปรดติดต่อเราตามข้อมูลที่ระบุในข้อ 11
 9. ระยะเวลาและการสิ้นสุดของข้อตกลงการใช้งาน
  1. ข้อตกลงการใช้งานนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่คุณใช้งานเว็บไซต์ของเราหรือกระทำการอื่นใดที่เป็นการยอมรับข้อตกลงการใช้งานนี้ (เช่น คลิกปุ่มยอมรับหรือทำเครื่องหมายที่ข้อความว่ายอมรับ) และจะมีผลบังคับใช้จนกว่า (1) คุณปิดบัญชีผู้ใช้งาน (2) เราปิดบัญชีผู้ใช้งานของคุณ หรือ (3) เราบอกเลิกข้อตกลงการใช้งานนี้กับคุณ
  2. เมื่อข้อตกลงการใช้งานนี้ระหว่างคุณกับเราสิ้นสุดลง คุณต้องหยุดการใช้งานเว็บไซต์ของเราในทันที และเราอาจขอให้คุณทำลายหรือส่งคืนข้อมูลที่เป็นความลับ ซึ่งคุณตกลงจะดำเนินการให้แล้วเสร็จและแสดงหลักฐานการดำเนินงานให้กับเราภายใน 7 วัน นับแต่วันที่เราได้แจ้งให้คุณดำเนินการดังกล่าว
  3. การสิ้นสุดลงของข้อตกลงการใช้งานไม่มีผลกระทบต่อบรรดาสิทธิ หน้าที่ การเยียวยา สิทธิเรียกร้อง ความเสียหาย และสิทธิการได้รับค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นในช่วงที่ข้อตกลงการใช้งานนี้ยังมีผลบังคับใช้ 
 10. ข้อตกลงอื่นๆ
  1. การละเว้นไม่ใช้สิทธิหรือการผ่อนผันการใช้สิทธิไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของเรา ไม่ถือว่าเราสละสิทธิตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขข้อนั้น ๆ เรายังคงสงวนสิทธิที่จะเลือกใช้สิทธิตามข้อดังกล่าวได้ต่อไป
  2. ในกรณีที่ข้อความในข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้และเอกสารอื่น ๆ ขัดแย้งกัน คู่สัญญาตกลงให้เป็นดุลพินิจของเราในการตีความ
  3. กฎหมายไทยใช้บังคับกับข้อตกลงการใช้งานนี้
  4. ถ้าส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงนี้เป็นโมฆะ ให้ส่วนที่ไม่เป็นโมฆะนั้นแยกออกจากส่วนที่เป็นโมฆะและมีผลบังคับใช้ต่อไปได้
  5. ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดของคู่สัญญาและให้ใช้บังคับเหนือความตกลงอื่นในเรื่องเดียวกันที่ได้ทำมาก่อนหน้านี้
  6. คุณยินยอมให้เราสามารถเปลี่ยนตัวคู่สัญญาฝ่ายเรา หรือโอนสิทธิเรียกร้องและหน้าที่ของเราตามข้อตกลงนี้ให้กับบุคคลที่ 3 ได้ 
 11. ติดต่อเรา

หากคุณต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ที่ บริษัทเอสซีจี ดิสทริบัวชั่น จำกัด  

ที่อยู่ : เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย เขตบางซื่อ แขวงบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  

อีเมล : 

โทรศัพท์: